Utylizacja odpadów

Maj 31st, 2011  |  Published in Odpady Wrocław

Utyl­i­zowanie to zniszcze­nie mate­ri­ałów i odpadów, które straciły swoją wartość użytkową. Dzięki utyl­iza­cji pozby­wamy się nie potrzeb­nych, zuży­tych surow­ców. Przykłady utyl­i­zowanych rzeczy to złom w hut­nictwie, różnego rodzaju fekalia do nawoże­nia, czy odpady w budown­ictwie, których nie się już w żaden sposób przetworzyć, które nie podle­gają recyklingowi.

Sposobem utyl­iza­cji, który jest najczęś­ciej spo­tykany to spalanie. Aby zop­ty­mal­i­zować pro­ces utyl­iza­cji odpadów często piece utyl­iza­cyjne są wyko­rzysty­wane do pod­grze­wa­nia wody, która ogrzewa osiedla zna­j­du­jące się w pobliżu.

W zależności od rodza­jów odpadów pro­ces utyl­iza­cji wygląda inaczej. Przykład­owo utyl­iza­cja odpadów chemicznych powinna być przeprowad­zona ze szczegól­nym zachowaniem środ­ków ostrożności. Firmy pro­fesjon­al­nie zaj­mu­jące się utyl­iza­cją posi­adają wiedzę i umiejęt­ności sprawnego i bez­piecznego skład­owa­nia i zagospo­darowa­nia odpadami.

W przy­padku kiedy posi­adamy sporą ilość odpadów, nieza­leżnie od ich rodzaju nie zaleca się wywoże­nia ich “na własną rękę”. Zde­cy­dowanie lep­iej sko­rzys­tać z firm trans­portowych posi­ada­ją­cych odpowied­nie uprawnienia do wywoże­nia zbęd­nych dla nas odpadów do utyl­iza­cji. Korzys­ta­jąc z usług przed­siębiorstwa posi­ada­jącego odpowiedni sprzęt (kon­tenery na odpady, samo­chody ciężarowe i zaplecze) oraz pra­cown­ików mamy pewność, że zagospo­darowanie odpadami i praca z tym związana prze­bieg­nie sprawnie, z zachowaniem wszel­kich środ­ków ostrożności.

Zanim zde­cy­du­jemy się na utyl­iza­cję odpadów warto dowiedzieć się, czy aby nie mogą być one powtórnie wyko­rzys­tane lub pod­dane recyklingowi.

Tags:
You might also likeclose