Archive for Październik, 2013

Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami w Eko-logis

Październik 30th, 2013  |  Published in Odpady Wrocław

Wywóz śmieci w mieś­cie Wrocław  zapew­nia także firma Eko-logis. Prawdą jest że po zmi­anach jakie zaszły za sprawą nowych przepisów tylko wybrane przez miasto firmy zaj­mują się wywozem śmieci. Bywają jed­nak sytu­acje, że potrzeba wywieźć więk­szą ilość śmieci, odpadów jak przeprowadzka, oczyszczanie starych strychów, piwnic, mieszkań. W takich i podob­nych sytu­ac­jach świet­nie obsłużą nas firmy jak Eko-logis, które sprawnie i szy­bko pomogą pozbyć się prob­lemu. Kon­tenery którymi dys­ponuje firma są na tyle różne i to nie tylko w zakre­sie wielkości ale i zas­tosowa­nia, że z całą pewnoś­cią sprostają wyma­gan­iom najbardziej potrze­bu­ją­cym ich fachowej pomocy klien­tom. Przy przeprowadzkach odpowied­nio dos­tosowane pojazdy pomogą przewieźć najbardziej nie­s­tandar­d­owe meble w całości, zabez­piec­zone należy­cie na miejsce. Oko­lice miasta Wrocław i w zasadzie całego Dol­nego Śląska są zatem zaopa­tr­zone należy­cie w odpowied­nie firmy które za niewielkie pieniądze wykon­ają kawał dobrej, solid­nej, bez­piecznej i pro­fesjon­al­nej roboty. Eko-logis dzi­ała niezwykle fachowo i szy­bko, co sprawia, że klienci są bardzo zad­owoleni. Nie można także zapom­nieć o ich bogatej dzi­ałal­ności obe­j­mu­jące nie tylko wywóz śmieci i odpadów czy nieczys­tości, ale także sze­roko rozu­mi­aną gospo­darkę odpadami. Można także liczyć na doradztwo z zakresu zain­tere­sowań firmy poczy­na­jąc na seg­re­gacji śmieci a tłu­macze­niu przepisów prawnych włącznie.

Profesjonalny wywóz śmieci tylko z Eko-logis

Październik 20th, 2013  |  Published in Odpady Wrocław

Eko-logis ofer­uje pro­fesjon­alny wywóz śmieci we Wrocławiu. Po wprowadze­niu nowej ustawy i pewnym ograniczeniom które wprowadz­iła dla wielu firm w tym eco-logis, firma może zapro­ponować w szczegól­ności wywóz śmieci w więk­szych iloś­ci­ach w od 3500 do 7000 litrów. Firma ide­al­nie sprawdza się w wywozie odpadów i śmieci po remon­tach, wiel­kich porząd­kach czy przy przeprowadzkach. Można zatem pomóc sobie niezmiernie wyna­j­mu­jąc firmę która pomoże pozbyć się zbęd­nych odpadów czy śmieci, szczegól­nie gdy np. po zakupie mieszka­nia przeprowadzamy gen­er­alny remont, sprzą­tamy stare piwnice czy strychy, ale także przy wywozie odpadów sezonowych jak np. liś­cie jesienią, śnieg zimą itp. Firma dzięki możli­wości wyna­j­mowa­nia kon­tenerów, może pozostaw­iać kon­tener do załad­owa­nia przez osoby pry­watne, przed­siębiorstwa zarówno budowlane jak i pro­duk­cyjne i odbierać w ustalonym ter­minie załad­owane pojem­niki. Jest to niezwykle wygodne i ułatwia orga­ni­za­cje pracy czy np. porząd­ków. Ponieważ firma eco-logis obe­j­muje swoim zasięgiem nie tylko miasto Wrocław ale i jego oko­lice, z jej usług można korzys­tać w wielu miejs­cowoś­ci­ach pod­wrocławs­kich. Sze­roki wach­larz usług sprawia, że firma może zając się naszym prob­le­mem od początku do końca, wspier­a­jąc dobrą radą i fachową, pro­fesjon­alną obsługą.

You might also likeclose