Archive for Marzec, 2014

Skup złomu

Marzec 16th, 2014  |  Published in Odpady Wrocław

Skup złomu bywa dodatkową ofertą wielu firm trud­nią­cych się wywozem odpadów. Dzi­ałal­ność opier­a­jąca się na skupie złomu, różnych stali, żeliw, alu­minium, miedzi, mosiądzu, cynku, ołowiu, puszek czy nawet maku­latury i folii, sprawia, że wiele dodatkowych odpadów zna­j­duje swoje drugie życie. Firmy takie ofer­ują często kon­tenery które udostęp­ni­ają do wyna­jmu, a przy odbiorze wypełnionych surow­cami wtórnymi płaci gotówka i ofer­uje trans­port. Surowce wtórne w tym właśnie złom z racji na ich sze­rokie ponowne zas­tosowanie, są niezwykle ważnym nabytkiem dla firm, które opier­a­jąc swe dzi­ała­nia na racjon­al­nej gospo­darce odpadami i ochronie środowiska sprzy­jają swymi dzi­ała­ni­ami odzyskowi jak najwięk­szej ilości mate­ri­ałów. Warto zatem seg­re­gować odpady, odd­awać je do skupu złomu, gdyż wiele z nich jest łatwe do ponownego wyko­rzys­ta­nia, a za tą sprawą ochrona środowiska jest zde­cy­dowanie zwięk­szona. Nie można zapom­i­nać o tak ważnej kwestii, która tak sprawia, że surowce nat­u­ralne są mniej eksploa­towane, a wyko­rzys­tane wcześniej surowce mogą ponownie posłużyć nie jeden raz. Każdy z surow­ców wtórnych który nadaje się do ponownego wyko­rzys­ta­nia w tym złom winien być wyko­rzysty­wany jak najbardziej opty­mal­nie. Skupy złomu ofer­u­jąc ciekawe cen­niki, spraw­iają, że odd­awanie odpadów staje się korzystne nie tylko z racji racjon­al­nego ich ponownego wyko­rzys­ta­nia, ale także ze względów ekonomicznych.

Pojemniki na śmieci

Marzec 16th, 2014  |  Published in Odpady Wrocław

Pojem­niki na śmieci są niezwykle istot­nym ele­mentem umożli­wia­ją­cym dbanie o seg­re­gacje odpadów. Można za ich sprawą z łat­woś­cią podzielić odpady na szkło, plas­tik, met­ale, maku­latura czy odpadki komu­nalne. Pojem­niki na śmieci wys­tępują w najroz­mait­szych rodza­jach biorą­cych pod uwagę zapotrze­bowanie. Są duże i małe, z plas­tiku, met­alu, tworzyw czy nawet betonu. Można je spotkać nie tylko w domach, ale na uli­cach, osied­lach, zakładach pracy, szkołach itd. itp. Niewąt­pli­wym atutem pojem­ników na śmieci jest fakt iż rozmieszc­zone w wielu miejs­cach poma­gają zachować porządek, a wydzielone na poszczególny rodzaj odpadów ułatwiają dal­sze wyko­rzys­tanie odpadów, gdyż po seg­re­gacji łatwiej jest przez­naczyć je do recyk­lingu. Roz­maite firmy ofer­u­jące w swoim asorty­men­cie pojem­niki na śmieci starają się prześ­ci­gać we wzor­nictwie, mate­ri­ałach uży­tych do pro­dukcji pojem­ników czy ciekawych rozwiąza­ni­ach ułatwia­ją­cych seg­re­gację. W obec­nym cza­sie ciekawy design pozwala znaleźć sporą ilość klien­tów, którzy nawet kosze na śmieci chcą mieć w ciekawej kolorystyce, wzorze, pasu­ją­cym do nowoczes­nych aranżacji wnętrz. Podob­nie jest z fir­mami zaj­mu­ją­cymi się porząd­kiem w mieś­cie, na kon­tener­ach i innego rodza­jów pojem­nikach na śmieci umieszczane są reklamy, nazwy firm itp. W takiej sytu­acji można dostrzec dodatkowe funkcje pojem­nika na śmieci poza tą najbardziej oczy­wistą, jest on zatem ele­mentem ozdob­nym, reklamą, ciekawym detalem. Warto zatem roze­jrzeć się w sze­rok­iej gamie pro­ponowanych przez pro­du­cen­tów pojemników.

You might also likeclose