Gospodarka odpadami

Ze względu na ros­nącą liczbę ludzi pow­stawanie odpadów staje się coraz poważniejszym prob­le­mem zarówno w skali kra­jowej, jak i światowej.

Wpływa na to zwięk­sza­jąca się pro­dukcja dóbr kon­sump­cyjnych, ich zuży­cie oraz coraz szyb­szy rozwój tech­nologii, który powoduje, że uży­wane przez nas przed­mioty “żyją” krócej, na ich miejsce pojawia się nowy model..

Jak podaje ser­wis ekoportal.gov.pl statysty­czny Polak pro­dukuje obec­nie około 350 kg odpadów w skali roku. Taka ilość jest zbliżona do norm europe­js­kich. Według danych GUS w 2008 r. wyt­wor­zono w Polsce 114,9 mln ton odpadów, które są inne niż komu­nalne, z czego ok. 74,9 % zostało podane odzyskowi, a ok. 21,7 % zostało unieszkodliwione.

Aby gospo­darka odpadami prze­b­ie­gała opty­mal­nie i sprawnie należy trzy­mać się m.in. następu­ją­cych zasad:

- Ograniczać, lub w miarę możli­wości całkowicie zapo­b­ie­gać pow­stawa­niu odpadów,
– Zapew­niać odzysk odpadów, zgodny ze środowiskiem nat­u­ral­nym. Chodzi tutaj o pod­dawanie odpadów recyk­lin­gowi lub wyko­rzys­tanie ich w inny sposób.
– Unieszkodli­wie­nie odpadów, również zgodne z ochroną środowiska.

Inną grupę stanowią odpady z rol­nictwa i hodowli zwierząt. Są one w znacznej części wyko­rzysty­wane ponownie i stanowią np doskon­ały nawóz pod uprawę. Częś­ciowo jed­nak również należy pod­dać je unieszkodliwieniu.

Ważnym wyzwaniem, któremu musi stawić czoła zarówno Pol­ska, jak i pozostałe kraje świata jest stworze­nie maksy­mal­nie przy­jaznych środowisku i pro­fesjon­al­nych form ponownego zuży­cia danych odpadów czy ich całkowitej utyl­iza­cji. Gospo­darka odpadów na wysokim poziomie to jedna z kluc­zowych kwestii, która poz­woli nam w pełni cieszyć się środowiskiem nat­u­ral­nym i zapo­biec jego całkowitemu zniszczeniu.

Odpady Wrocław” to ser­wis, który propaguje zachowa­nia proeko­log­iczne i pokazuje jak skutecznie radzić sobie ze wzras­ta­jącą liczbą odpadów i nieczys­tości, zarówno w mieś­cie Wrocław jak i w innych w myśl zasady: “Myśl glob­al­nie, dzi­ałaj lokalnie”.

You might also likeclose